top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag


Introduktion - Omställning för en hållbar byggbransch

De senaste decennierna har medfört en stor ökning av olika krav gällande kunskaper i nya sätt att arbeta kopplat till miljö och hållbarhet. Ny eller ändrad lagstiftning innebär förändrade krav. Beställare, kunder och andra samarbetspartners och inte minst, slutkonsumenten ställer krav på det som produceras.

För varje byggprojekt, bostäder, kontor och kommersiella fastigheter, skolor och sjukhus med flera samhällsviktiga byggnader så innebär det en ökad påverkan på vår miljö och vårt klimat. Att i varje beslut ta hänsyn till materialval ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det vi bygger skall stå så länge som möjligt med så minimal påverkan som möjligt på sin omvärld.

Men hur kommer vi dit? Vilka vägar och vilka möjligheter ser vi utifrån ökad medvetenhet, högre transparens och en snabb digital utveckling. Hur möter vi kraven på ett affärsmässigt och miljömässigt smart sätt?

Miljöcertifieringssystemen är ett av flera sätt att mäta en byggnads miljöprestanda, att ha en slags kompass att gå efter för att hitta miljömässigt bättre lösningar när det kommer till materialval, inomhusklimat och energilösningar.

Syfte

Syftet med denna kurs är att deltagaren ska få en övergripande introduktion om hållbart byggande och olika miljöcertifieringssystemen ur ett miljömässigt/ekologiskt, socialt samt ekonomiskt perspektiv.

Att det ska genomsyra hela organisationen så att alla har kännedom om miljöcertifieringssystemen och varför företaget väljer att arbeta utifrån valt system.

Stor vikt läggs vid att deltagaren ska få en ökad kompetens om hållbarhetsfrågor i byggbranschen samt en förståelse för hur dessa blir krav blir konkreta i det dagliga arbetet. Att kunna se och förstå kraven från olika perspektiv. Till exempel vad är lagkrav och vad är kund-/beställarkrav? Hur hanterar vi kraven beroende på vem som ställer dem?

Kursen syftar också till att deltagarna ska kunna förstå hur byggbranschen som samhällsaktör både kan ta ett miljömässigt och socialt ansvar för det de som utför arbetet och samtidigt vara ekonomiskt hållbara aktörer, d.v.s. branschens egen affärsnytta i kombination med en ökad hållbarhet för samhället.


Mål

 • Att förstå behovet bakom framväxten av miljöcertifieringssystemen som kursen tar upp ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv (de tre dimensionerna av hållbarhet)

 • Att få ett bredare omvärldsperspektiv på de ökade kraven kring frågor som rör miljöpåverkan, klimatavtryck m.m, i samhället generellt, men specifikt på de krav som gäller för byggbranschen och dess aktörer.

 • Att få kännedom om de vanligaste miljöcertifieringssystem inom den svenska byggbranschen just nu, samt en övergripande kunskap om skillnader, likheter och kostnader.

 • Skapa en övergripande förståelse för olika perspektiv på miljöcertifieringssystemen och det operativa arbetet med miljöcertifieringssystem i byggprojekt.


Kursen ger följande kunskaper och kompetenser

 • Att bygga hållbart – grundläggande kring begrepp och perspektiv
  Kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen (The global sustainable goals), klimatneutralt byggande, klimatdeklarationer, livscykelperspektiv samt klimatavtryck m.m.

 • Miljöcertifieringar i ett omvärldsperspektiv
  Lagkrav, kundkrav och omvärldskrav

 • Miljöcertifieringssystem i byggprojekt
  Strategiskt och operativt perspektiv samt utmaningar och möjligheter

 • En övergripande introduktion till följande miljöcertifieringssystem:
  Svanen
  Miljöbyggnad
  LEED
  BREEAM
  Green Building (energi)

 • Grundläggande skillnader och likheter mellan systemen

 • Övergripande kännedom om indikatorer och nivåer i systemen

 • Miljöcertifieringssystemen och framtiden

 • Hur kan och bör byggbranschen navigera bland lagkrav, klimatkrav och certifieringssystem i framtidens byggbransch (avslutande diskussion)


Målgrupp & förkunskaper

Kursen vänder sig till både yrkesarbetare och tjänstemän. Även till den som tidigare genomfört liknande kurs men som behöver en repetition eller uppdatering då denna kurs är uppdaterad efter senaste versioner av respektive miljöcertifieringssystem.

Kursen är en grundkurs utan krav på förkunskaper. Erfarenhet av branschen är dock av fördel för att ta till sig kursen på bästa sätt.


Vad ingår i kursen
Kurspärm bestående av utbildningsmaterial, anteckningsblock, penna.  Efter avslutad kurs erhåller samtliga kursdeltagare ett personligt kursintyg som påvisar vilken kunskap deltagaren tagit till sig under kurs.

Del av kursinnehåll
Målgrupp
Förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Hållbart byggande & miljöcertifieringssystem

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page